CO NAS WYRÓŻNIA?

Ponad 20 letnia skuteczna współpraca ze szpitalami w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania.
Konsultanci posiadający doświadczenie w pracy w szpitalach na stanowisku Pełnomocnika ds. jakości / Pełnomocnika ds. zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz we wdrażaniu standardów akredytacyjnych, optymalizacji procesów.

DORADZAMY, SZKOLIMY, WDRAŻAMY, DOSKONALIMY W ZAKRESIE:

 • systemów zarządzania jakością - EN ISO 9001:2015,
  • systemów zarządzania jakością - EN ISO 9001:2015 dla sektora ochrony zdrowia - PN-EN 15224,
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001,
  • systemów zarządzania ciągłością działania ISO 22301,
  • systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001
  • systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001,
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001,
  • systemów zarządzania energią ISO 50001, 
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000,
  • standardu dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem SA 8000
 • wzrostu efektywności szpitala poprzez optymalizację procesów,
 • zestawu standardów akredytacyjnych zgodnie z PROGRAMEM AKREDYTACJI SZPITALI. 

LEAN MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PROCESÓW W SZPITALU

1. Przeprowadzimy audyt stanu obecnego szpitala w aspekcie nieefektywności wybranych procesów.

 W ramach audytu weryfikacji poddane zostaną rozwiązania organizacyjne oraz główne procesy wraz z koniecznymi zasobami do ich obsługi. W wyniku przeprowadzonych prac przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • podsumowanie nieefektywności w realizowanych procesach przez pryzmat marnotrawstwa zgodnie z metodologią Lean Management,
 • analiza systemów zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonalnych niemedycznych,
 • analiza procesów przy wykorzystaniu Mapy Stanu Obecnego Strumienia Wartości,
 • propozycje kierunkowe rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności kosztowej funkcjonowania z uwzględnieniem priorytetów oraz etapowania potencjalnego wdrożenia,
 • oszacowanie potencjału poprawy i wynikających z niego szacunkowych efektów finansowych.

W ramach prac analityczno wdrożeniowych nasz zespół wykorzystuje elementy metodyki następujących systemów:

 • Lean Manufacturing (Produkcja Odchudzona) - to określenie systemu zarządzania, którego celem jest ograniczenie nieefektywności w procesie przez pryzmat 7 typów marnotrawstwa
 • Teoria ograniczeń (Theory of Constraints, TOC) - metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi w organizacji ograniczeniami, tj. „wąskimi gardłami”
 • Teoria Zarządzania Przez Cele - ZPC (ang. Management by Objectives – MbO) wymyślona przez Petera F. Druckera  mówi o systematycznym podejściu do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników, realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działań.
2. Doradztwo przy wprowadzaniu zmian organizacyjno procesowych w celu poprawy efektywności zarządczej oraz
uzyskania wymiernych efektów finansowych w szpitalu.